Posty

Obraz
Akademia Wymiaru Sprawiedliwości  ma zaszczyt zaprosić  na ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję naukową   Rola mediów w procesie wychowania dziecka  Konferencja odbędzie się  w Warszawie przy  ul. Belwederskiej 44 c w dniach 16-17 maja 2024 r.  *** Program konferencji *** Opracowania naukowe, będące przedmiotem konferencyjnych wystąpień, zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym „Law. Education. Security” (100 punktów) oraz w monografii wieloautorskiej. W zgłoszeniu można wskazać preferencje publikacyjne, jednakże o ostatecznej kwalifikacji będzie decydować Komitet Organizacyjny, biorąc pod uwagę zgodność danego opracowania z tematyką i wymogami czasopisma lub wydawnictwa. Warunkiem publikacji jest uzyskanie pozytywnych recenzji, którym poddane zostanie każde opracowanie.  Udział w konferencji jest nieodpłatny.  Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu ani innych kosztów poniesionych w związku z udziałem w konferencji.  Istnieje możliwość bezpłatnego noclegu w Hotelu Be