Akademia Wymiaru Sprawiedliwości
 ma zaszczyt zaprosić 
na ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję naukową 

 Rola mediów w procesie wychowania dziecka 

Konferencja odbędzie się 
w Warszawie
przy 
ul. Belwederskiej 44 c
w dniach 16-17 maja 2024 r. 

***


***

Opracowania naukowe, będące przedmiotem konferencyjnych wystąpień, zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym „Law. Education. Security” (100 punktów) oraz w monografii wieloautorskiej. W zgłoszeniu można wskazać preferencje publikacyjne, jednakże o ostatecznej kwalifikacji będzie decydować Komitet Organizacyjny, biorąc pod uwagę zgodność danego opracowania z tematyką i wymogami czasopisma lub wydawnictwa. Warunkiem publikacji jest uzyskanie pozytywnych recenzji, którym poddane zostanie każde opracowanie. 

Udział w konferencji jest nieodpłatny. 
Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu ani innych kosztów poniesionych w związku z udziałem w konferencji. 

Istnieje możliwość bezpłatnego noclegu w Hotelu Belwederski po wcześniejszym zgłoszeniu organizatorom takiego zamiaru. Ilość miejsc noclegowych jest ograniczona, decyduje więc kolejność zgłoszeń.