Program

PROGRAM KONFERENCJI

„Rola mediów w procesie wychowania dziecka”

Warszawa, 16-17.05.2024 r.
Dzień I (16.05.2024 r.)


10.00-10.30 - Otwarcie konferencji
dr Michał Sopiński, Rektor- Komendant Akademii Wymiaru Sprawiedliwości
dr Jakub Czarkowski, Prorektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości

10.30-12.00 Sesja plenarna
Moderator: dr hab. Lucyna Szot, prof. UWr

prof. dr hab. Jacek Mazurkiewicz, Uniwersytet Zielonogórski, Dzieci, rodzice, media, wartości i antywartości. Niebezpiecznie jest stać długo na rozdrożu

dr hab. Magdalena Sitek, prof. WSGE, Akademia Nauk Stosowanych WSGE im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Czy współczesne media wychowują dzieci? Krytyczne spojrzenie na edukacyjną rolę mediów

prof. Andrzej Bałandynowicz, Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, Agresja i przemoc w mediach a socjalizacja dzieci i młodzieży

dr hab. Marzena Barańska, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński, Sharenting a wartość wizerunku dziecka

prof. dr hab. Jacek Sobczak, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Rodzicielskie uprowadzenie dziecka za granicę. Wpływ środków społecznego przekazu na ocenę problemu


12.00-12.30 Przerwa kawowa


12.30-13.45 - Panel I
Prawne aspekty oddziaływania mediów na wychowanie dziecka
Moderator: dr hab. Marek Bielecki, prof. ASzWoj.

dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Piecza opiekuna nad małoletnim a media

dr Grzegorz Kowalski, Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, Ochrona prawidłowego rozwoju małoletniego na gruncie ustawy z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (wybrane zagadnienia)

dr Paweł Zając, Akademia Łomżyńska, Nadawanie audycji dla dzieci – aspekty prawne

dr Martin Bożek, Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, Ochrona praw dziecka w cyberprzestrzeni. Aspekty prawne

dr hab. Jerzy Nikołajew, prof. URz, Uniwersytet Rzeszowski, Prawo nieletniego do ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną, wyzyskiem i nadużyciami oraz wszelkimi przejawami okrucieństwa versus prawo do korzystania z mediów


12.30-13.45 - Panel II
Prawne aspekty oddziaływania mediów na wychowanie dziecka
Moderator: dr hab. Jędrzej Skrzypczak, prof. UAM

dr hab. Joanna Taczkowska-Olszewska, prof. AKP, Akademia Kujawsko-Pomorska, Dziecko jako uczestnik jednolitego rynku cyfrowego – twórca i odbiorca nielegalnych treści

dr Marcin Niedbała, Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, Sharenting jako zagrożenie dobra dziecka. Pomiędzy koniecznością ingerencji sądu opiekuńczego a potrzebą edukacji społeczeństwa

dr Sławomira Kotas-Turoboyska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Naruszenie dóbr osobistych dziecka w mediach społecznościowych w ujęciu procesowym

dr Lidia Jaskuła, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kara pieniężna za naruszenie przepisu art. 18 ust. 4-5b ustawy o radiofonii i telewizji – instrument administracyjnoprawny wspierający pozytywną rolę mediów w procesie wychowania dziecka?

dr hab. Marek Andrzejewski, prof. INP PAN, Instytut Nauk Prawnych Polska Akademia Nauk, Social media a wychowywanie dziecka w pieczy zastępczej


14.00-15.00 Przerwa obiadowa


15.00-16.15 Panel III
Medialne aspekty wychowania dziecka
Moderator: dr hab. Marek Andrzejewski, prof. INP PAN

dr hab. Lucyna Szot, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski, Kompetencje medialne odbiorcy treści informacyjnych – zagrożenia w sieci

dr Ewa Kabza, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dziecko influencerem, youtuberem, instagramerem, tiktokerem …

dr hab. Marek Bielecki, prof. ASzWoj., Akademia Sztuki Wojennej, Wpływ mediów na realizację wolności religijnej dziecka w kontekście praw przysługujących rodzicom

dr Monika Sadowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wpływ mediów na kształtowanie zachowań zdrowotnych dzieci i młodzieży

dr hab. Jędrzej Skrzypczak, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Rola mediów w kreowaniu aktywności fizycznej i zainteresowań prosportowych młodzieży


15.00-16.15 - Panel IV
Pedagogika mediów
Moderator: dr hab. Marzena Barańska, prof. UJ

dr hab. Beata Maria Nowak, prof. AWS, Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, Cyberprzestrzenne furtki i pułapki – perspektywa psychopedagogiczna

dr Aleksandra Gralczyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Media społecznościowe jako przyczyna zachowań suicydalnych młodzieży

mgr Ewa Jagier, Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, Bajki w telefonie. Wpływ korzystania z cyfrowych urządzeń mobilnych na rozwój dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym

dr hab. Piotr Magier, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Computational Education jako nowy obszar badań w pedagogice

prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wyzwania wychowawcze wobec rodziny religijnej we współczesnym społeczeństwie informacyjnym


16.15-16.45 - Przerwa kawowa


16.45-18.00 - Panel V
Medialne aspekty wychowania dziecka
Moderator: prof. dr hab. Jacek Mazurkiewicz

dr hab. Sylwia Jaskuła-Korporowicz, prof. AŁ, Akademia Łomżyńska, Technologiczny model wychowania

dr Agnieszka Grzesiok-Horosz, Uniwersytet Śląski, Małoletni a treści szkodliwe i nielegalne w mediach

Aleksandra Mazur, Magdalena Kosik, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Rola internetu w popełnianiu i przeciwdziałaniu groomingowi w kontekście wychowania dziecka

mgr Karolina Kostera, Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, Świadomość zjawiska cyberprzemocy wśród rodziców będących funkcjonariuszami Służby Więziennej

dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Prawne obowiązki platform internetowych dotyczące kontroli treści dla dzieci


16.45-18.00 - Panel VI
Pedagogika mediów
Moderator: prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski

dr hab. Tamara Cierpiałowska, prof. UI, Uniwersytet Igantianum w Krakowie, dr Elżbieta Lubińska-Kościółek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Ryzyko uzależnienia cyfrowego małych dzieci w doświadczeniu pedagogów i terapeutów

dr Marta Laskowska, Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, Medialne lustra: jak media społecznościowe mogą odzwierciedlać i kształtować zachowania oraz postawy moralne dzieci

mgr Wiktoria Grabalska, Uniwersytet Opolski, Monetyzacja wizerunku dziecka w Internecie

dr Łukasz Borowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prawa własne rodziców do wychowania potomstwa a media. Aspekty prawa kanonicznego

dr Ewelina Rzońca (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), dr Tomasz Warchoł (Uniwersytet Rzeszowski), Rodzinna edukacja medialna młodego pokolenia w świetle nauki św. Jana Pawła II i dotychczasowych badań


18.30-20.30 - Uroczysta kolacja
Dzień II (17.05.2024 r.)
9.00-10.30 - Panel I
Polityka medialna
Moderator: dr hab. Paweł Sobczyk, prof. UO

dr hab. Wojciech Lis, prof. AWS, Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, Ochrona małoletnich przed szkodliwymi treściami prezentowanymi w mediach w praktyce stosowania ustawy medialnej

dr Konrad Wierzbicki, prof. AWS, Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, Reportaż Franciszkańska 3. Co z rzetelnością i wiarygodnością mediów?

dr hab. Konrad Walczuk, prof. ASzWoj., Akademia Sztuki Wojennej, Ochrona praw małoletnich użytkowników mediów elektronicznych na Słowacji

Maksymilian Bączek, Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, Właściwe przystosowanie dziecka do życia w społeczności internetowej w ujęciu weryfikowania informacji na przykładzie rozwiązań prawa fińskiego

dr Kamila Zdrodowska, Centrum Edukacji AriKaSo, Cyfrowa przestrzeń. Czy życie prywatne dzieci jest zagrożone przez internetowe pułapki?

dr hab. Błażej Kmieciak, prof. APS, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Rola filmów fabularnych w prewencji wykorzystania seksualnego dzieci


9.00-10.30 - Panel II
Pedagogika mediów
Moderator: prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz

dr Patryk Gutierrez, Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu, Rola mediów społecznościowych w procesie wychowania dziecka

mgr Olha Yavorska, Międzyregionalna Akademia Zarządzania Personelem w Kijowie, Sieci neuronowe i kształtowanie osobistej świadomości. Dlaczego boimy się wpływu sztucznej inteligencji na dzieci?

dr Justyna Stępkowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wychowanie zdrowotne dziecka a media – między teorią a praktyką

dr Piotr Kosiak, prof. AWS, Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, Social media a wychowanie dziecka

mgr Anna Dąbrowska, Szkoła Podstawowa nr 50 im. Królowej Jadwigi w Warszawie, „Nie oceniaj. Zrozum. Zaakceptuj”. O kulturze antyhejtu

dr Aneta Wójcik-Skwarska, Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, Media a proces wychowania dziecka - próba spojrzenia interdyscyplinarnego


10.30-11.00 - Przerwa kawowa


11.00-12.15 - Panel III
Socjologia mediów
Moderator: dr hab. Konrad Walczuk, prof. ASzWoj.

dr Izabela Gątarek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Nowy wymiar kontaktów rówieśniczych

dr Brygida Gwiazda-Rzepecka, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Autorytet w dobie mediów społecznościowych

dr hab. Małgorzata Such-Pyrgiel, prof. WSGE, Akademia Nauk Stosowanych WSGE im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Cyfrowa transformacja. Media i nowe technologie w świetle wybranych raportów z badań – spojrzenie socjologiczne

dr Ewa Grudziewska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Wciśnij Escape i żyj. O możliwości zastosowania socjoterapii w rozwijaniu umiejętności nawiązywania relacji rówieśniczych

dr Marta Koplejewska, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Zagubieni w multimedialnym świecie rodzice dzieci z autyzmem cyfrowym


12.15-12.45 - Przerwa kawowa


12.45-14.00 - Panel IV
Psychologiczne aspekty kontaktu dziecka z mediami
Moderator: dr hab. Tamara Cierpiałowska, prof. UI

dr Patryk Wawrzyński, Uniwersytet Szczeciński, Manipulacje emocjonalne w mediach społecznościowych. Stan badań i zagrożenia z perspektywy komunikacji dzieci i młodzieży

dr hab. Monika Przybysz, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wpływ korzystania z urządzeń ekranowych na dzieci i rola higieny cyfrowej w korzystaniu z urządzeń ekranowych

mgr Katarzyna Stępkowska, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Dziecko w świecie mediów, media w świecie dziecka – aktualne wyzwania w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą

dr hab. Anna Granat, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Ochrona dziecka przed zagrożeniami medialnymi

dr Maria Kocór, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Osamotnione i zagubione dzieci w sieci – diagnoza i wsparcie wychowawcy klasy


14.00-15.00 - Przerwa obiadowa


***