O konferencji


Celem konferencji naukowej jest próba zestawienia dwóch faktorów determinujących życie współczesnych społeczeństw – wychowania dzieci oraz roli mediów w ściśle określonym kontekście – oddziaływania bądź zdeterminowania procesu wychowawczego, a w konsekwencji ograniczenia roli rodziców i wychowawców oraz innych środowisk (nie-medialnych) funkcjonowania człowieka.

Zagadnienie będące przedmiotem konferencji ma ogromne znaczenie praktyczne ze względu na to, że rodzina postrzegana jako podstawowa komórka społeczna, odpowiedzialna za trwanie gatunku i zastępowalność pokoleń, pełni zasadniczą rolę w procesie kształtowania osobowości i socjalizacji dziecka. Rolę tę podważyły/zaburzyły niestety media. Problem związany z oddziaływaniem mediów na życie i funkcjonowanie człowieka, zwłaszcza młodego, jeszcze nieukształtowanego, nieświadomego istoty wielu spraw, jakie wokół niego mają miejsce, potęguje fakt, że dzieci uczą się poprzez obserwację i naśladownictwo postaw i zachowań nie tylko pochodzących od rodziców, ale także tych, które docierają do niego właśnie za pośrednictwem mediów. Wśród nich są zarówno media tradycyjne, jak również nowe technologie komunikacyjne. Konieczne jest zatem ponowne przemyślenie miejsca i roli mediów w procesie wychowania i socjalizacji młodego pokolenia, zagrożeń z tym związanych oraz wskazania możliwych środków zaradczych w odpowiedzi na zagrożenia wynikające z korzystania z mediów.

Konferencja przyczyni się do wskazania nowych, niefunkcjonujących w powszechnym obiegu albo marginalizowanych zagrożeń związanych z korzystaniem z szeroko pojmowanych mediów, głównie cyfrowych, podniesie świadomość wzmożenia kontroli rodzicielskiej nad sposobem korzystania z mediów przez dzieci, wskaże możliwe sposoby ochrony dziecka przed krzywdzącymi treściami oraz niewłaściwym wykorzystaniem mediów przez dzieci, ukaże także wagę inicjatyw obywatelskich w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom płynącym z mediów oraz zwróci uwagę na dokonującą się zmianę ról odgrywanych przez strony współczesnej komunikacji medialnej, której aktywnym uczestnikami coraz częściej są dzieci.


Zobacz zapowiedź konferencji na stronie patrona medialnego - Radia Warszawa.